Motion till Sydsvenska Älghundklubbens årsstämma 2014.

Motion gällande tolkning av moment nr. 8 i dagens jaktprovsregler för löshund.

Moment nr. 8. Ställande av flyende älg.

Sydsvenska Älghundklubben har alltid tolkat detta momentet som att det skall ha varit fast ståndskall i minst 90 minuter innan  1a. stötning, för att kunna bedöma detta momentet och då poängnivån 3 – 10.

Det har nu kommit till min kännedom att en del klubbar räknar in gångstånd och fast ståndskall i dessa 90 minuter innan stötning och bedömning av moment nr 8.

(t.ex. kan man då ha 30 min. gångstånd och 60 min. fast ståndskall. = 90 min)

Jag hävdar att jaktprovens poängsättning i flera momenten utgår ifrån allt som sker före och efter 90 minuters fast ståndtid. Bl.a. moment nr. 8.

I moment nr 8 som det gäller, står det följande.

Med momentet avses hundens förmåga att stoppa flyende älg och få förnyat fast ståndskallsarbete. Hundens förmåga provas vid flera tillfällen om möjlighet ges. Första stöt försiktig osv.

– “Förnyat fast ståndskallsarbete”. Alltså har det varit fast ståndskall innan man stöter. 

I regeltolkning rev. 5 2013-08-02 och första raden kan man bl.a. läsa följande regeltolkning om stötning.

Stötning.

Efter 90 min ståndskallsarbete och ev. inkallningsförsök, stöt.

– Här framgår det klart och tydligt att det skall vara 90 minuters fast ståndskallsarbete innan första stöt och ev. inkallningsförsök.

– Och för att då kunna prova moment nr. 8 (ställande av flyende älg) så måste det alltså ha varit minst 90 minuters fast ståndskallsarbete

Man kan i samma regeltolkning läsa om moment nr, 6 Ståndskallsarbetets kvalité.

Här står det bl.a. följande.

Med kvalité avses andelen fast ståndskall av hela älgarbetet. Med älgarbete avses fast stånd, gångstånd, förföljande, osv.

– Från poängnivåerna 6 till 10 framgår det att det skall vara minst 90 minuters fast ståndskallsarbete före 1a stöt.

Allt ovanstående är hämtat ur Säk.s regeldirektiv vid jaktprov. Det framgår inte någonstans att det är ok eller accepterat med gångstånd inkluderat innan stötning.
Detta kan inte heller vara andemeningen med våra jaktprov för löshund.Jag yrkar därför på att texten för regeltolkningen under moment nr. 8, Ställande av flyende älg kompletteras med följande text till jaktprovssäsongen 2014.

För poängnivå 3 – 10 skall det ha varit minst 90 minuter fast ståndskallstid innan stötning, gångstånd får inte räknas in i dessa 90 minuter.

Med förhoppning om bifall på årsstämman och vidarbefodran till SÄK.s årsstämma.

Södra Vi den 27/11 2013
Joachim Gunnarsson