Tredje mars ägde Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte rum i Lammhult. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. 38 medlemmar var närvarande och bland annat valdes Daniel Johansson, Hultsfred till ordförande och vandringsprisen delades ut.

Protokoll fört vid Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte i Lammhult den 3 mars 2019. 38 medlemmar/mötesdeltagare

§1 Justering av röstlängd
Justering av röstlängd beslöts göras om röstning så krävdes.

§2 Val av ordförande för mötet
Till att leda dagens årsmöte utsågs Bertil Nilsson, Nissafors

§3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde ordinarie sekreterare Bengt-Henry Bergqvist att föra dagens protokoll.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
Årsmötet valde Evert Ehne, Påaryd och Bo Torstensson, Lidhult.

§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar
Årsmötet beslöt att närvarande, ej klubbmedlemmar skall ha närvaro- och yttranderätt på årsmötet men ingen rösträtt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansåg att kallelsen som publicerats i Älghunden samt utlagd på klubbens hemsida uppfyllde kraven för att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. Kassören redovisade årsbokslut som visar på ett överskott på 65 188,55 kronor. Då det ej fanns några synpunkter på denna redogörelse lades årsbokslutet till handlingarna. Revisorernas berättelse upplästes och man föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Bilaga till revisionsberättelsen bifogas protokollet.

§9 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gav till styrelsen.
Inga uppdrag.

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes.

§12 Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till rambudget gicks igenom och godkändes av årsmötet.

§13 Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt §8 oförändrat antal ledamöter.
Till ordförande för ett (1) år valdes Daniel Johansson, Hultsfred
Omval:
Bo Kanstedt 2 år (2021)
Jan Gustavsson 2 år (2021)

Nyval:
Kristina Bjelkenbrant (2021)
Anders Häggblad (2021)

Ett (1) år kvar har:
Louise Håkansson
Bengt Bergqvist
Hans Ekström
Peter Andersson

§14 Till revisorer på ett (1) år:
Omval: Bengt Malmgren, Vederslöv samt Fredrik Lindström, Lammhult
Till revisorssuppleanter på ett (1) år:
Omval: Peter Karlsson, Bäckaby samt Wåge Lundgrehn, Annerstad.

§15 Val av valberedning enligt §10 stadgarna.
Michael Lundqvist, Vetlanda två (2) år
Stefan Yrjas, Finspång ett (1) år kvar som sammankallande
Erik Ryd, Vaggeryd två (2) år

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 godkändes av årsmötet.

§17 Inkomna motioner
Inga motioner inkomna.

§18 Övriga frågor
Vandringspriserna:
Aina och Bengt Granflos: SE41632/2016 Fröderyds Disa, Anders Fritz
Svenska Björnhundklubben: SE35295/2015 Bösslinges Dag-Otto, Jerker Petersson, Visseltofta
Per Nordhs vandringspris: SE18471/2017 Ståndfasts Diva, Thom Emilsson, Söderåkra
Jaktia Vandringspris: SE23992/2013 Böjeryds Buffa, Lars-Göran Eriksson, Älmhult
Gunnar och Karl-Erik Johansson: SE10903/2018 Sörlännskas Astro, Johan Wallin, Hyltebruk.

§19 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och överlämnade klubban till vice ordförande som tackade mötesordförande för ett väl genomfört möte samt avslutade mötet.

Ordörande                           Sekreterare
Bertil Nilsson                        Bengt-Henry Bergqvist

Justerare                             Justerare
Bo Torstensson                    Evert Ehne