HJÄLPREGLER FÖR ERSÄTTNINGAR OCH INVESTERINGAR SOM SKALL GÄLLA FÖR SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Allt arbete i klubben är i princip ideellt arbete. De ersättningar som utbetalas är att betrakta som kostnadsersättningar.

De ersättningar, som utgår till styrelsen och  de som redovisar jaktprov och utställningar, omfattar kopiering, telefon,lokalhyror och liknande. Det förutsätts att de funktionärer som rekryteras till klubben har tillgång till bil, telefon och datautrustning om sådant behövs för arbetet i klubben och att ersättning för slitage utges per registrerad jaktprovsanmälan eller utställningsanmälan eller annat av klubben genom styrelsen beordrat arbete.

Styrelsen kan dock i särskilda fall, bevilja inköp av utrustning. Dock förutsatt att den som disponerar klubbens maskiner själv underhåller och kosthåller mindre rep och driftsmaterial.

Arbete i klubben bör om möjligt läggas ut på flera personer. Många blir då delaktiga och det finns ersättare om någon blir sjuk.

SSÄK tillhandahåller kuvert och porto till alla som behöver. Bilersättning är för närvarande 18,50 kr/mil och förutsätter samåkning där så är möjligt.

Vid representation av Sydsvenska Älghundklubben  svarar klubben för resor, mat och husrum.

Jyckedata tillhandahålls, förutom till redovisare av jaktprov och utställning, även till lokala avelsråd samt styrelsen. När någon slutar skall programmet överlämnas till efterträdaren.

Valberedningen föreslår årsmötet klubbens kostnadsersättningar.