Svar på en del frågor inför klubbarnas årsmöte

Styrelsen i Svenska Älghundklubben har fått en del frågor inför lokalklubbarnas årsstämmor som vi här ger svar på.

 

* Vi i Sverige äger makten över våra regler. 

– Det finns/har framkommit frågor/funderingar, om att Norge och Finlands delegater i NÄU kan styra våra regler, om vi väljer att samarbeta över gränserna.

Så är naturligtvis inte fallet. Vi äger alltid den slutliga bestämmelserätten över våra regler och det är lokal/rasklubbarnas röster som beslutar om vilka regler som skall gälla.

 

* Revidering vart 5:e år.

– Det finns/har framkommit frågor/funderingar, om att vi kommer att revidera redan efter ett år för att hamna i samma regelcykel som övriga NÄU och detta är inte korrekt. De regler som SKK satt upp, vilka vi lever efter, säger att revideringsperioden är vart 5:e år. Samma regelcykel gäller i samtliga tre länder men olika sista datum för att hinna förändring.

 

* Avstånd till upptagsplats. 

– Detta är ett moment där många ansett att det inte fyllt någon funktion, då det ligger väldigt lite arvbarhet i hur långt älgarna står i från provgruppen.

Detta moment försvinner i och med nya reglerna och bakas in i momentet, förmåga att finna älg. Därför ändras reglerna till 12 från 13 moment.

Även i Finland finns a,b,c med momentet lydnad och samarbete så där blir det också 12 moment om man väljer att se det så.

 

* Avelsutvärdering

– Avelsutvärdering av de prov vi har dömt sedan tidigare, kommer att kunna ske och påverkats inte av de nya reglerna. De moment som visar sig ge hög arvbarnet kan förstärkas vid nästa revidering om man så önskar.

 

* Nya regler eller de gamla 13 momenten, inga andra alternativ. 

– Det har frågats om att göra ändringar i de 13 momenten som vi dömer efter idag. Vi kan inte göra några förändringar nu annat än de som ligger i det nya regelverket, om detta antas. Reglerna som ska gälla i fem år, från 1 juli 2017 och 5 år framåt, skall vara SKK´s Jakthundskommitté tillhanda senast 2016-07-01

 

* Gemensam databas 

– Vid möte med NÄU i Helsingfors 2015 så tackade Norges och Finlands delegater nej till gemensam databas som grundar sig på våra 13 moment.

– De båda länderna har däremot visat sig mycket positiva till att bygga en gemensam databas med HittaÄlghund som bas, om vi antar nya regler som lättare går att jämföra schematiskt för besökaren av databasen.

Ska man kunna, beräkna BLUP Index i samma system, så måste momenten beskriva samma sak/prestation. Vidare har våra siffror variabler i poängsättning, där det i många fall ges utrymme i tolkningen att välja siffra bara man håller sig inom bra, mycket bra, utmärkt etc. och på detta vis har stöd i provberättelsen. I det nya “stoppas prestationer mer tydligt in i fack” Dessutom mäts flera saker säkrare med mer GPS. I exempelvis i sök, förmåga att finna älg, hängs poängen tydligt upp i uppmätta avstånd från provgruppen.

 

Senaste åren har även hos oss vilja att förfölja i huvudsak mäts i sträcka, men inte 20 år tillbaka när vi använt samma regler. Detta gör att även i Sverige kommer vi att få svårt att värdera äldre prov mot nya nu när GPS pejlen kommit för att stanna.

Dessutom blir ju tabellen mot det nya helt olika då man använder andra avstånd.